Tüzüğümüz - TURYAK

Go to content

Main menu:

HAKKINDA


DERNEĞİN ADI:
MADDE 1:

Derneğin adı TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği olup, bu Dernek Tüzüğünde bundan böyle DERNEK olarak anılacaktır. 06.06.2003 tarihinde kurulmuştur.                                                                        

DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE 2:

DERNEK Genel Merkezi, Ankara adresindedir.

Yönetim Kurulu Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye
de ve yurtdışında DERNEK Şubelerinin ve temsilciliklerinin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.
Tüzükte yer alan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu kavramlarına ilişkin tanımlanan hak ve yükümlülükler aksi açıkça belirtilmediği müddetçe Genel Merkez Organlarının tanımlamakta
TÜRYAK ve hak ve yükümlülükler getirmektedir.

DERNEĞİN AMACI ve İLKELERİ
MADDE 3:
DERNEK'in  amacı,

-Din, dil, ırk, cinsiyet farklılıkları gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun tüm yaşlı bireylere ilişkin ulusal, uluslar arası ve toplumsal duyarlılığı arttırmak, yaşam kalitesini yükseltmek istikametinde girişimlerde bulunmak, yaşlı bireylerin sözcülüğünü yapmak bu konularda politikalar geliştirmek,
-Yaşlılarda oluşmuş bireysel bilgi ve deneyimleri hem iş dünyasına hem de toplumun yararlanacağı hizmetlere dönüştürmek,

-Amacı doğrultusunda ilgili tüm ulusal ve gerekmesi halinde yasal izinleri almak kaydı ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Kongre, Forumlar düzenlemek ve  Platformlar oluşturmak,  
-Ulusal ve Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaş kongrelerini tertiplemek,
-Kurumsal ve özellikle evde bakım konusunda çalışmalar yapmak, ilgi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde metodlar ve teknoloji geliştirme programları haızrlayarak hizmet vermek,
-Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik kurum ve kuruluşlarda görev alacak personelin yetiştirilmesine dönük eğitim programları yapmak, bu konuda ayrıca aile içi bilinçlendirme ve eğitime önem vermek,
-Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, programlar yapmak,

-Yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlara bu konuda işbirliği oluşturmak,
-Yaşlılık konusu çerçevesinde evrensel düzeyde geliştirilen sosyal politikaların ve standartların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

olarak belirlenmiştir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ESASLARI  
MADDE 4:

DERNEK; kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir dernek olarak yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirilmesi için;

A-) Gerekli gördüğü şekilde toplantı, kongre, gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, bunları kitaplaştırabilir,arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje,anket yapar ve yaptırır, web sayfası açabilir,bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, gerekli izinleri alarak, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir,web sayfası, portal ve mevzuatın izin vermesi halinde radyo, TV v.b. mecraları ? oluşturabilir.

B-) Kendi tüzel kişiliği ya da her ne ad altında olursa olsun kuracağı şirketler kanalı ile veya derneğin iktisadi işletmesi (DERNEKİ) aracılığı ile sosyal ve ticari  tesisler için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,intifa hakkı ve benzeri ayni hakları tesis edebilir. Amacı doğrultusundaki faaliyetler için gerekli izinleri almak kaydı ile kredi alabilir,verebilir, yardım sandığı oluşturabilir, yardım edebilir,yardım toplayabilir, amacına uygun kişi ya da kurumlara ayni ya da nakdi bağış verebilir ya da bunlardan ayni ya da nakdi bağış alabilir. İfadeyi biraz düzeltmek gerek ifade olmuş

C-) Ulusal platformlara, federasyonlara katılabilir, bunların kurucusu olabilir, ulusal ve uluslar arası alanda  yaşlılık/yaşlanma/yaşlı birey alanlarında atılan adımları takip edip, sosyal hizmetler alanındaki ya da yaşlıları temsil eden ve/veya yaşlılarla çalışan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin ve iletişimin sağlanması için faaliyet gösterir, bu konularda bir bilgi toplama sistemi ve kaynak merkezi oluşturabilir, projeler hazırlayabilir, düzenli ya da bir defalık basılı yayınlar yayımlayabilir ve dağıtabilir.

D-) Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanacağı kurumlarda görev yapacak uzmanların yetiştirilmesi, meslek öncesi ve meslek içi eğitime tabii tutulması için doğrudan kendi tüzel kişiliği altına ya da kamu makamları ile işbirliği içinde eğitim programları ve kurslar düzenleyebilir.

E-) Dernek  Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya diğer  kuruluşlara katılabilir.

F-) Protez ve ortez üretim merkezleri; tedavi uygulama merkezleri kurabilir.

TİCARİ  AMAÇ
MADDE 5:

Gönüllü bir kuruluş olan ve kamu yararına çalışan Dernek iktisadi işletme kurulabilir, ticari ortaklıklara ortak olarak katılabilir, ortaklıklar kurulabilir, yaşlı sağlığı, yaşlılığa hazırlanmak için sağlık, hizmet tesisleri açılması, sosyal yardımların toplanması, elemanların yetiştirilmesi ve eğitimi, yaşlılara gerekli olan araç gereç, ilaç ve malzemeyi, ortez ve protezleri üretebilir, satın alabilir, satabilir ve tıp merkezleri,evde bakım merkezleri, klinik, poliklinik, dispanser, tıbbi tetkik ve görüntü merkezleri, yaşlı yaşamevleri, klüpleri, eğitim ve danışma merkezleri, atölyeler ve benzeri tesisler kurulabilir, verdiği sağlık, eğitim ve destek hizmetlerinden gelir sağlayabilir, bu hizmetlerden elde ettiği gelirlerini Derneğe gelir kaydederek amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.

DERNEK KURUCULARI
MADDE 6:

DERNEK kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları en arkada belirtilmiştir.

DERNEK'a ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK TÜR VE KOŞULLARI İLE ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 7:

Bu Madde hükümleri çerçevesinde ve  DERNEK amaçlarını kabul eden , medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler ile aynı niteliklere haiz tüzel kişiler DERNEK'e ve şubelerine üye olabilirler. DERNEK üyelik türleri şunlardır

A-) Kurucu Üyelik

Bu tüzüğün 33.Maddesinde  kurucu olarak adları yazılı gerçek kişilerdir. Kurucu üyeler bu sıfatlarını, Tüzükte belirlenen yıllık aidatı ödedikleri veya dernek üyeliğini kaybettirecek bir suç işlemedikleri sürece veya kendileri istifa etmedikçe devam ettirirler. Bu üyeler DERNEK'ın tüm hizmetlerinden istifade edebilecekleri gibi,oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı ile tüm çalışma gruplarına katılabilme haklarına sahiptirler.

B-) Asıl Üyelik

Sosyal hizmetler ve yardım alanında çalışan yaşlı haklarını temsil eden ya da bu amaca yönelik hizmetleri bulunan özel sektör kuruluşları tüzel kişilikleri ile bunların yöneticileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tüzel kişilikleri ile bunların temsilcileri ya da bu konuda bağımsız olarak sosyal ya da bireysel faaliyet gösteren gerçek kişiler, Yönetim Kurulu Kararıyla haklarında üyelik kararı verilmeleri ve bu Tüzükte belirlenen katılım aidatını ödemek sureti ile Genel Kurul Üyesi olabilirler. Bu üyeler, ayrıca Tüzükte belirlenen yıllık aidatlarını ödemek zorunda olup bu durumda, DERNEK'ın tüm hizmetlerinden istifade edebilecekleri gibi, Genel Kurul'da oy kullanma seçme ve seçilme hakkı ile tüm çalışma gruplarına katılabilme haklarına sahiptirler. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır.

C-) Onur Üyeliği

DERNEK'e maddi ya da manevi katkıları sonucu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçek kişilere verilen bir üyelik olup, bu üyelerin herhangi bir biçimde aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Anılan üyelerin,Genel Kurul'da oy kullanma, seçme ve seçilme hakları olmayıp, görüş ve önerilerini, gerek Genel Kurul'da gerekse de çalışma gruplarına sunmaları mümkündür.

Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları temsilcilik veya şubenin hem de genel merkezin üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube veya temsilcilik olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca DERNEK Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği  ilde daha sonra şube kurulması halinde şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikametgahını şube olan bir ile nakletmesi halinde üyenin yeni ikametgahın bilgilerinin Genel Merkez Yönetim Kurulu
na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar.

D-) Uluslararası Üyelik
Uluslararası üyelik Türyak çalışmalarına ilgi duyan ve faaliyetlerden haberdar olmak, etkinliklere katılmak ve katkıda bulunmak isteyen Türk Vatandaşı olmayan kişiler içindir. Bu tip üyelik için kişinin pasaport fotokopisi ile müracaatı ve yönetim kurulunun kararı gerekmektedir. Uluslararası üyelerin yıllık aidatı 50 Euro
dur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 8:

Hiç kimse DERNEK'te üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Bunun için, bu üyelerin arzularını Yönetim Kurulu
na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 9:

DERNEK onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan;
Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunan;
Kesinleşmiş mahkeme kararı ile Dernek üyeliğini engelleyecek bir suçtan mahkum olan,
Yaşlılar ve sosyal hizmetlerin gerektirdiği özen ve dikkati kişi ve kurumlara göstermeyerek, ahlaka aykırı eylemlerde bulunan,
Kanunlar, DERNEK Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunan,
Aidat ödeme yükümlülüğünü Tüzüğün  Maddesi uyarınca belirtilen süreler içinde yerine getirmemiş ayrıca Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı ihbar ve ihtara rağmen ve bu ihbar ve ihtarın yapılmış olduğu tarihten geçerli olmak üzere 60 gün içinde aidatı ödememiş olan;

Üyeler, İlgili Şube Yönetim Kurulu
nun Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bildirimini veya Yönetim Kurulunun doğrudan kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Üyenin bu karara karşı Genel Kurul
a itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını, Yönetim Kurulunun kendisine üyeliğinin sona erdiği iadeli taahhütlü mektup ile bildirimini takip eden 1 (bir) ay içinde PTT kanalıyla iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle Genel Merkez Yönetim Kuruluna yapar. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ve ilgili şubeye bilgi verir.

Haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olan üyeler derneğe yeniden başvuruda bulunamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 10:

DERNEK aşağıda belirtilen organlardan oluşur:

 • Genel Merkez Genel Kurulu

 • Genel Merkez Yönetim Kurulu

 • Genel Merkez Denetleme Kurulu  

 • Şube Genel Kurulu

 • Şube Yönetim Kurulu

 • Şube Denetleme Kurulu


DERNEK GENEL KURULUNUN  ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 11:

DERNEK tüzüğüne göre DERNEK Genel Kurulu
na katılma hakkı bulunan Kurucu üyeler ile Asıl Üyelerden oluşur. Şubeler aracılığı ile Dernek üyesi olanlar da Dernek Genel Kurulu'nda herhangi bir ayrıma tabii olmaksızın katılma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

TOPLANMA ZAMANI
MADDE 12:

Genel Kurul her üç yılda bir Nisan ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu
nun oybirliği ile yapacağı veya Denetleme Kurulunun 2/3 çoğunluğu veya DERNEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde çağrının veya toplantının yapılmaması durumunda, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, DERNEK üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ   
MADDE 13:

Yönetim Kurulu
nun DERNEK Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır veya Dernek web sayfasında duyurulur. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazete de ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İş bu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
MADDE 14:

Genel Kurul toplantıları DERNEK merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 15:

Genel Kurul DERNEK Tüzüğü
ne göre Genel Kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk aranır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı DERNEK Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 16:

DERNEK Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul
a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzel kişi üyeler kendi yetkili organlarının belirlediği bir gerçek kişi aracılığı ile toplantıya katılırlar. Bu tüzel kişi temsilcisi tüzel kişiyi bu toplantıda temsil ettiğine dair yetki belgesini Divan Başkanlığına sunar.Tüzüğün 15nci maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı
na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu
na verilir ve 5253 Sayılı Kanun gereğince sonuçlar Mülki Amirliğe bildirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE 17:

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18:

Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

DERNEK organlarının seçilmesi ya da görevden alınması
DERNEK tüzüğünün değiştirilmesi
Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu
nun ibra edilmesi,
Yönetim Kurulu
nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, genel merkez yönetim kurulunca hazırlanan program/bütçe tasarılarını görüşüp, aynen veya değiştirilerek kabul olunması, bir sonraki yılın program/bütçesinin hazırlanması ve uygulanması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  
DERNEK için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu
na yetki verilmesi,
DERNEK
ın uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki DERNEK veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Ticari ortaklık, ticari işletmeler kurulması veya feshedilmesi, ticari ortaklıklara ortak olunması, ortaklıktan ayrılması, kurulacak vakıfların kurucu üye veya vakıf kurulması konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu
na yetki verilmesi,
Türkiye genelinde il veya ilçelerde ya da yurtdışında Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kurulu
na hukuki işlem yapma ve yürütme yetkisi vermek.
Derneğin ulusal ve uluslar arası federasyonlara, dernek, vakıf veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayırması için Genel Merkez Yönetim Kurulu
na yetki verilmesi,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE ŞEKİLLERİ
MADDE 19:

Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş zarfların ve oy pusulularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.     

Seçimlerde oylar yalnız boş oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır.

Boş oy pusulaları kullanmak isteyen üyeler boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği adayların  isimlerini yazabilir.

Bir zarfın içinden, aynı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, geçerli sayılır diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçirilir. Bir zarfın içinden ayrı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır, imha edilerek, durum tutanağa geçirilir.

Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir.

Sandıktan çıkan oy zarfları ve pusulalarının sayısı Genel Kurul
da oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise, zarfların veya oy pusulalarının arasından gelişigüzel fazla zarf veya oy pusulası sayısı kadar zarf veya oy pusulası alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir.

YÖNETİM, DENETLEME VE SİCİL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ VE NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU
MADDE 20:

Yönetim Kurulu DERNEK Olağan Genel Kurulu
ndan önceki takvim yılı sonu itibari ile DERNEK Genel Kurul Üyesi olan üyeler arasından 7 asil ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla üç yıl içinde seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir genel sekreter seçilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

DERNEK
i, tüzükte yazan konularda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
Gerek gördüğü takdirde DERNEK'te çalışma grupları, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek
Yurtiçinde il ve ilçelerde ya da yurtdışında DERNEK şubelerinin açılmasını kararlaştırmak için Genel Kurul'a teklif etmek ve şube kurucularına yetki vermek, temsilcilikler açılmasına karar vermek, temsilcileri atamak
DERNEK gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul
a sunmak,
Türk vatandaşı olmayanların DERNEK üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
Dernekler Kanuna ve DERNEK amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak,
Derneğe yapılan üye başvurularını sonuçlandırmak,
Üyelerin DERNEK
tan çıkarılması ve üyeliklerin silinmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek
Şubelerin,temsilcilerin ve oluşturulan çalışma grupları, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak
Dernek ile özel ve tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşme ve ortaklık anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak, dernek amaçları doğrultusunda tıp merkezi, klinik, poliklinik, dispanser, tıbbi tetkik ve görüntü (görüntüleme) merkezi, yaşamevleri, yaşlı klüpleri açmak, danışma ve eğitim merkezlerini tesis etmek, rehabilitasyon ve readaptasyon merkezleri kurmak, atölye, protez, ortez üretim merkezlerini açmak, yönetmek ve bu tesisleri işletmek, malzemeleri satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek,
DERNEK Tüzüğü
nün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,
Derneğin, stratejik planını ortaya çıkaracak; Tüzüğü
ne ilişkin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve gelirlerinin artırılmasına ilişkin çabaları yapmak, kaynakları harekete geçirmek ve mali sürdürebilirliği saplamak,

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez DERNEK ikametgahında Yönetim Kurulu
nca kararlaştırılan gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır.

Yönetim Kurulu en az 3 üyenin hazır olması ile toplanır oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu yazılı çağrı ile toplantıya çağırabilir.

DENETLEME KURULU
MADDE 21:

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve  Genel Kurulca üç yıl için seçilir. Bu kurul denetleme görevini DERNEK Tüzüğü
nde tespit edilen esas ve usullere göre bir rapor halinde Yönetim Kuruluna toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu
nun görev ve yetkileri şunlardır;

DERNEK'ın  bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,
Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek,
Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul
a sunmak,
Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,
Yönetim Kurulu
nun çağrısı üzerine bu Kurulun toplantılarına katılmaktır.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul
u olağanüstü toplantıya çağırma kararını 2/3 çoğunluk ile almak zorundadır.

ŞUBE
MADDE 22:

DERNEK Genel Kurulu
nun  kararı ile şube açılacak mahalde en az altı aydan beri ikamet eden, DERNEK Tüzüğünün ‘’Üyelik’’ başlığını taşıyan altıncı maddesindeki Genel Kurul Üyeliği şartlarına haiz en az üç kişiye şube kurma yetkisi verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen belgelerle şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine başvururlar.

Şubeler mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda Derneğe bağlı, DERNEK Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları DERNEK bünyesine dahil, bulunduğu yörede DERNEK amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi yönetim kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü DERNEK'ın sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı DERNEK iç organıdır. Şubenin her üyesi doğal olarak Genel Merkezin de üyesidir ve Dernek Genel Kurul toplantılarına katılarak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Şube ile DERNEK arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve DERNEK Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikler ile düzenlenir.

ŞUBENİN ORGANLARI
MADDE 23:

Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Şube Genel Kurulu:   Her üç yılda bir DERNEK Genel Kurulu
nun toplanmasından en az iki ay önce ve Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. 5 asil ve  5 yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulunu gizli oy ile üç yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulunun çalışma dönemin yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak gibi Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tüzük gereği yapması gereken  yükümlülükleri yerine getirmek
Şube Yönetim Kurulu:   Şube Genel Kurulunda üyeler arasından gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi DERNEK Yönetim Kuruluna ilişkin esaslarının kıyas en uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri DERNEK Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır.
Şube Denetleme Kurulu:   Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 gizli yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi DERNEK Denetleme Kuruluna ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri DERNEK Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir.

Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve DERNEK Tüzüğü
ne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ Dernek Yönetim Kurulu önerisi ile Dernek Genel Kurulu tarafından görevden alınır. Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurula kadar geçecek sürede, Dernek Yönetim Kurulu tarafından Şube işlerini yönetmek üzere geçici görevlendirme yapılır ve bu sürede Şube yönetim Kurulu işlem yapamaz. Görevden alınan kişilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde Genel Kurula gitmek kaydıyla Genel Merkez Genel Kurulu tarafından atama yapılabilir.

ŞUBE BÜTÇESİ VE GELİRLERİ
MADDE 24:

Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır. Şubeler genel kurulunda onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Yönetim Kuruluna iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu DERNEK Genel Kurulunca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri DERNEK Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Şube gelirleri

 • Şube üyelerinin giriş ödentilerinin ve aidatlarının %  20si,

 • Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler

 • Şubenin malvarlığından elde edilen gelir

 • Bağışlar ve yardımlar

 • Diğer gelirler


Yönetim Kurulu aidatlarının ve giriş ödentilerinin hesabına yatırılmasının izleyen 15 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

YENİ EK MADDE 24-A
TEMSİLCİLİKLER
Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ya da dış ülkelerde Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube bulunmayan yerlerde temsilcilikler açılabilir.  Bu halde Dernek Yönetim Kurulu temsilcilik açılacak yerde, Dernek asil üye olma şartlarına haiz bir kişiyi temsilci olarak atar ve 5253 Sayılı Kanun gereğince gerekli resmi işlemleri başlatır veya bu konuda temsilciye işlem yapma yetkisi verir.
Temsilcilikler bulunduğu yerdeki Dernek amaçlarını gerçekleştirilmesi için çalışır,  üyelerin kaydını tutar, asil üyelik taleplerini Dernek Yönetim Kurulu
na yönlendirir ve Dernek Yönetim Kurulunun çağrısı halinde Yönetim Kurulu  toplantılarına katılır.
Temsilcilikler için Dernek Yönetim Kurulu, Dernek bütçesinin % 5
ini geçmemek üzere ve temsilciliğin masraflarını karşılamak için ödenek ayırabilir.

İHTİYARİ ORGANLARIN OLUŞTURULMASI
MADDE 25:

Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde DERNEK'te  çalışma kurulları, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir. Şubeler Genel Merkezin bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar.

Yönetim Kurulunun oluşturabileceği bu tüm bu organ konsey, kurul ve komitelere Genel Kurul,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.

MADDE 26:

Derneğe üye olabilmek için üyelerden giriş  aidatı alınır. Bu aidat Asıl üyeler tarafından ödenir.
Kurucu Üyeler ve Asıl Üyeler ayrıca her yıl bu tüzükte belirtilen şekilde belirlenen yıllık  aidatı öderler.
Dernek Yönetim Kurulu her yıl Aralık ayı içinde, bir sonraki yıl için ödenecek giriş ve yıllık aidat miktarlarını belirler .
Üyeler, yıllık aidat tutarının tamamını her takvim yılının ikinci ayı içinde ödemekle yükümlüdür.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 27:

DERNEK gelir kaynakları:

Üye aidatı,
DERNEK tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer, kurs gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
Derneğin amacına uygun olarak kurduğu tıp merkezleri, dispanserler, eğitim merkezleri, yaşlı yaşamevleri, yaşlı kulüpleri, danışma merkezleri, telefon danışma hatları, TV Programları, WEB sayfası, atölyeler, ortez  ve protez üretim merkezleri, diğer araç ve gereçlerle vakıf ve benzeri hizmet üniteleri ticari işletmelerinden veya ortak olduğu aynı amaçlı ortaklıklardan sağladığı gelirler ile yaşlı sağlığı, yaşlının aktif hayata katılımına ilişkin eğitim, sağlık ve benzeri konularda gerekli her türlü yayın ve malzemenin satışından ve destek hizmetlerinden elde edilen gelir,
DERNEK malvarlığından elde edilen gelir,
Bağışlar ve yardımlar,
Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımdan oluşur. DERNEK'ın dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İç İşleri Bakanlığı
nın iznini alması gerekir.

DEFTER KAYITLARI
MADDE 28:

Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazete
de yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter Muhasebe Hesap Kayıtları ile İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen
Defterleri tutar.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
MADDE 29:

DERNEK gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Bu konuda 5253 sayılı Kanun 11.Maddesi ve bu Madde
de belirtilen Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından gerekli işlemler yapılır ve kararlar alınır.

Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri DERNEK Yönetim Kurulu kararı ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. DERNEK adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 30:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile DERNEK diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları DERNEK merkezinin bulunduğu yerine en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

FESİH HALİNDE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE  31:

DERNEK Genel Kurulu her zaman DERNEK'ın feshine karar verebilir.

Genel Kurul
un DERNEK feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip bulunan DERNEK üyelerinin en az 2/3ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmamak kaydıyla, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

DERNEK feshi Yönetim Kurulu tarafından yazılı ile beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, DERNEK malvarlığı Akyurt Vakfı ile KASEV Vakfı arasında paylaştırılır.

Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI
MADDE 32:

DERNEK Tüzüğü
nde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun hükümleri ile uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 33:

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için, birinci toplantıda üyelerin 2/3'ünün hazır bulunması gerekir;çoğunluk sağlanamazsa,ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz     

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3
ünün oyudur.

KURUCU ÜYELER
MADDE 34:

DERNEK kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ikametgahları ve uyrukları aşağıdadır. Dernek kurucuları aynı zamanda geçici yönetim kurulunu oluştururlar.


 
Back to content | Back to main menu